Ruilen en retour

Herroepingsrecht

    1      Bij de aankoop van een kunstwerk in de Serronius Fine Art webshop heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het kunstwerk door u als consument of een vooraf door u als consument aangewezen en aan Serronius Fine Art bekend gemaakte vertegenwoordiger.

    2      Tijdens de bedenktijd zal u als consument zorgvuldig omgaan met het kunstwerk en de verpakking. U zal het kunstwerk slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het kunstwerk met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Serronius Fine Art retourneren, conform de door Serronius Fine Art verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

    3      Wanneer u als consument gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het kunstwerk, kenbaar te maken aan de Serronius Fine Art. Het kenbaar maken dient u te doen middels het retourformulier. Nadat u als consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het kunstwerk binnen 14 dagen retour te sturen. U dient als consument te bewijzen dat het geleverde kunstwerk tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

    4      Indien u als consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het kunstwerk niet aan Serronius Fine Art heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

    1      Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw eigen rekening. 

    2      Indien u als consument een bedrag betaald heeft, zal Serronius Fine Art dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het kunstwerk reeds terug ontvangen is door Serronius Fine Art of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel retourneren

   1      Om een kunstwerk te retourneren dient u het eerst aan te melden via ons retourformulier. Daarna zal u via e-mail instructies ontvangen over het retour sturen van het kunstwerk.

0
× Kunnen wij u helpen?